Европейски съюз – Една посока много възможности

14 Jun 2017 - 1 min read Европейски социален фонд - развитие на човешките ресурси

На 13.06.2017 г., „БГО Медия“ ООД подписа договор за финансиране по проект BG05M9OP001-1.008- 1236 „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в IT сектора“. Общата стойност на проекта е 55 960,00лв, от които 47 566,00лв. европейско финансиране и 8 394,00лв. национално съфинансиране.

BGO Software - европейск съюз, европейски социален фонд и оперативна програма развитие на човешките ресурси

Проектът е в съответствие със стратегическите цели на БГО Медия ООД и по-конкретно развитие на фирмата, чрез инвестиции в заетите лица. Целеви групи по проекта са заетите лица във фирмата, които са общо 58. В резултат на изпълнението на проекта целевите групи ще се сдобият с колективни предпазни средства, ще бъде обособено помещение за отдих и спорт, и ще се създаде мотивация у заетите за работа. Основни дейности по проекта:

  • Организация и управление
  • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси
  • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на служителите, чрез осигуряване на средства за колективна защита
  • Обособяване на помещение за отдих и спорт
  • Информиране и публичност

Проектът има за цел да подобри работната среда в компанията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд, и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда във фирмата.